2002/05/20 : attempt to evaluate, critics welcome. 2011/04/06 update 5 . Nederlandse versie

Unequal battle in Israel

- Things keep going wrong in Israel - .
- The Israeli's have got many spots in the Palestinian area for own use. This gives problems. It will not succeed to chase away all Palestines . The Palestinians want their own manageable area , and in this they are supported by the current world-opinion.
- This opinion is stronger than the desire to do justice to the oldest adherents of God. It seems that currently most Israeli's donot realize this fact .
- In this way the Israeli's cannot really win the battle, and Israel will perish.
- The most serious thing is that Israel presents a very bad instance for world politics . Indirectly it inspired extremist groups like Al Qaeda .
- - 2011/03/01 Keeping the Palestines under the thumb is a very heavy burden for the society of Israel , and this entails a roughening of the morals in Israel . Let us keep searching for solutions , if in any way possible indeed preserving the Zionistic ideal , however if needed with very severe concessions .
. It would be ideal to let free the largest part of Palestine inclusive Israel , in order that both Jews and Palestines may go live there , with all rights it entails , but with designating a limited sub-area , let us say with name "Zion" , where only Jews may go living . The sub-area should be rather defendable and for example could consist of Jerusalem and Tel Aviv with a broad stretch in between , maybe in total 3000 km2 .
. Since the area "Zion" is completely surrounded by the combined state Palestine incl. Israel , hopely terroristic attacks would be less serious, also because of the smaller area which is easier to tolerate .
. Then within this area "Zion" there can be worked , with the aid of World Zionism , at an ideal progressive state . Presumably Theodor Herzl would have accepted it . - -

- In Holland there is an organisation SIVMO (giro 6181625) supporting actiongroups that try to open the eyes of the Israeli's.
- One actiongroup one could say, is EAJG (giro 7401063), trying to open the eyes of the Dutch Jews.

- Oct.2010 : One may compare Truth Against Truth

- Reactions to Leo@Horowitz.nl

***

Nederlandse versie:

2002/05/20 : poging tot evaluatie, kritiek welkom. 2011/04/06 update 5 .

Ongelijke strijd in Israel

- Het gaat verkeerd in Israel - .
- De Israeli's hebben vele plekken van het Palestijnse gebied voor eigen gebruik ingenomen. Dat geeft problemen. Helemaal wegjagen van de palestijnen dat zal niet lukken . De Palestijnen willen hun eigen goed-bewoonbaar gebied , en daarin worden ze gesteund door de heersende wereld-opinie.
- Deze wereld-opinie is sterker dan de wens recht te doen aan het oudste volk van God. Het lijkt erop dat de meeste Israeli's zich dit nog niet realiseren .
- Op deze manier kunnen de Israeli's de strijd niet echt winnen, en Israel zal ten onder gaan.
- Het ergste vind ik dat Israel een zeer slecht voorbeeld geeft voor de wereldpolitiek . Indirect inspireerde het extremistische groepen zoals Al Qaida .
- - 2011/03/01 Het onder de duim houden van de palestijnen is een zeer zware belasting voor de israelische samenleving , en het leidt tot een verruwing van de moraal in Israel . Laten we blijven zoeken naar oplossingen , indien enigszins mogelijk inderdaad met behoud van het zionistisch ideaal , maar zonodig met zeer zware concessies .
. Ideaal zou zijn om het grootste deel van Palestina inclusief Israel vrij te geven , zodat zowel joden als palestijnen er mogen gaan wonen met alle rechten van dien , maar met het aanwijzen van een beperkt deelgebied , laten we zeggen met naam "Zion" , waar alleen joden mogen gaan wonen . Het deelgebied moet enigszins verdedigbaar zijn en zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit Jeruzalem en TelAviv met een brede strook daartussen , misschien in totaal 3000 km2 .
. Aangezien het gebied "Zion" geheel omgeven is door de verenigde staat Palestina incl. Israel , zullen terroristische aanvallen daar wel meevallen , ook omdat door het veel kleinere zionistische gebied de omringende volkeren vermoedelijk op den duur het bestaan van dit gebied wel zullen tolereren .
. Binnen dit gebied "Zion" kan dan gewerkt worden , met steun van het Wereldzionisme , aan een ideale progressieve staat . Vermoedelijk zou Theodor Herzl dit ge-accepteerd hebben . - -

- In Nederland is er een organisatie SIVMO (giro 6181625) die aktiegroepen steunt die trachten de ogen te openen van de Israeli's.
- Een aktiegroep zou men kunnen zeggen, is EAJG (giro 7401063), deze tracht de ogen te openen van de Nederlandse Joden.

- Reacties naar Leo@Horowitz.nl

- - - - home